آموزش نصب آتل دست بلند

 
 

شرکت پایا اکسیر نشاط


آسان فیکس دست بلند :

این محصول برای صدمات ناحیه ساعد و آرنج دست استفاده میشود و بدلیل نداشتن جای انگشت شست برای هردو دست میتوان استفاده نمود ، زاویه آرنج آن 90درجه و دارای سه کمربند می باشد .

 

مراحل نصب :

 

1-   ابتدا کمربندهای آسان فیکس را آزاد و در انتهای ترین نقطه اتصال به بدنه بصورت وارونه وصل کنید (تصویر 1)

2-   دست مصدوم را بگونه ای که کف دست  بطرف پایین باشد و آرنج در انتهای ترین نقطه افقی آسان فیکس قرار گیرد در آسان فیکس قرار دهید (تصویر 2)

3-   کمربندهارا را تا جای که بین عضو و آسان فیکس فضای خالی وجود نداشته باشد جمع و در محل مورد نظر فیکس کنید (تصویر 3)