آموزش نصب آتل دست کوتاه

 
 

شرکت پایا اکسیر نشاط


در حوادثی که درد یا تورم و خونریزی در ناحیه مچ دست و پنجه دست مشاهده مــی شود میتوان از این محــصول استفاده نمود . امدادگر باید دو کمربند را باز کرده و همانگونه که پنجه آسان فیکس مشخص می باشد دست مصدوم را (بصورتی که کف دست بطرف پایین باشد ) داخل آسان فیکس قرارداده و تاجای کمربندها را جمع نماید که فضای خــالی بین دســت و آتل وجـود نداشته باشد و سپس آنرا بچسباند.

آسان فیکس دست کوتاه :

 

این محصول دو شکل عمومی برای ارائه به مشتری را دارد و برای صدمات ناحیه مچ دست استفاده می شود، در نمونه اول هر محصول میتواند هم برای دست چپ و برای دست راست استفاده شود (جای انگشت شست برای آن تعبیه نشده است )، تعداد کمربند های آن 2 عدد می باشد و البته 5 سانتی متر طول آن کوتاه تراز نمونه دوم می باشد
نمونه دوم که در این راهنما ارائه میشود محصول برای دست چپ و راست متفاوت می باشد(جای انگشت شست برای آن تعبیه شده است) و طول آن 5 سانتی متر بلند تر از نمونه اول می باشد و البته تعداد کمربند های آن 3 عدد میباشد.

مراحل نصب :


1- ابتدا کمربندهای آسان فیکس را آزاد و در انتهای ترین نقطه اتصال به بدنه بصورت وارونه وصل کنید (تصویر 1)
2- دست مصدوم را بگونه ای که کف دست بطرف پایین باشد در آسان فیکس و در جای مناسب قرار دهید (تصویر 2)
3- کمربند را تا جای که بین عضو و آسان فیکس فضای خالی وجود نداشته باشد جمع و در محل مورد نظر فیکس کنید (تصویر 3)