آموزش نصب آتل پای بلند

 
 

شرکت پایا اکسیر نشاط


آسان فیکس پای بلند برای صدمات نواحی پنچه ، مچ و ساق پا مورد استفاده قرار میگیرد ، به گونه ای که کاربر پس از باز کردن همه کمربند ها پای مصدوم رادر حالی که زانو صاف شده است داخل آتل قرار میدهد و تا جاییکه هیچ فضای خالی بین عضو و آتل باقی نماند کمربندها را جمع و سپس می چسباند.

 

آسان فیکس پای بلند :

 

این محصول برای صدمات ناحیه پنجه ، مچ،ساق و زانو استفاده میشود و برای هردوپا می توان استفاده نمود ، زاویه پنجه پا90درجه و دارای 4 کمربند می باشد .

 

مراحل نصب :

 

1-  ابتدا کمربندهای آسان فیکس را آزاد و در انتهای ترین نقطه اتصال به بدنه بصورت وارونه وصل کنید (تصویر 1)

2-  پای مصدوم را بگونه ای که پاشنه پا در انتهای ترین نقطه افقی آسان فیکس قرار گیرد در آسان فیکس قرار دهید (تصویر 2)

3-  کمربندهارا را تا جای که بین عضو و آسان فیکس فضای خالی وجود نداشته باشد جمع و در محل مورد نظر فیکس کنید (تصویر 3)