آموزش نصب آتل پای کوتاه

 
 

شرکت پایا اکسیر نشاط


آسان فیکس پای کوتاه برای صدمات در ناحیه پنجه و مچ پا استفاده میشود . به گونه ای که کاربر پس از باز کردن کمربندها پا را داخل آتل قرارداده و کمربندهارا تا جایی جمع نماید که فضای خالی بین عضو و آتل باقی نماند.

آسان فیکس پای کوتاه :

این محصول برای صدمات ناحیه پنجه و مچ پا استفاده میشود و برای هردوپامی توان استفاده نمود ، زاویه پنجه پا90درجه و دارای سه کمربند می باشد .

مراحل نصب :

  • ابتدا کمربندهای آسان فیکس را آزاد و در انتهای ترین نقطه اتصال به بدنه بصورت وارونه وصل کنید (تصویر 1)
  • پای مصدوم را به گونه ای که پاشنه پا در انتهای ترین نقطه افقی آسان فیکس قرار گیرد در آسان فیکس قرار دهید (تصویر 2)
  • کمربندهارا را تا جای که بین عضو و آسان فیکس فضای خالی وجود نداشته باشد جمع و در محل مورد نظر فیکس کنید (تصویر 3)