آموزش نصب آتل کمر

 
 

شرکت پایا اکسیر نشاط


آسان فیکس کمر در مواردی که ستون فقرات دچار سانحه شده و نیاز برای ثابت کردن و انتقال آن باشد از این محصول استفاده می شود. که با توجه به محل حادثه و تشخیص امداد گر میتواند : بیمار را به پهلو چرخانده و آسان فیکس را در موضع پشت گردن تا بالای ران قرارداد و سپس مصدوم رابه پشت چرخانده و تا فشار مورد نیاز کمر بندها را جمع و بچسباند. بیمار را با پارچه ای 10 سانتیمتر از زمین بلند نمایند ، آتل را زیر او قرار داده و سپس آنرا فیکس و کمربند ها را محکم کنند.

آسان فیکس کمر :

این محصول برای صدمات ناحیه ستون فقرات استفاده میشود که دارای 5کمربند می باشد

مراحل نصب :

1-  ابتدا کمربندهای آسان فیکس را آزاد و در انتهای ترین نقطه اتصال به بدنه بصورت وارونه وصل کنید (تصویر 1)

2-  مصدم را به جهت چپ یا راست روی پهلو قرارداده و سپس آتل را بگونه ای که برجستگی باسن در جای مورد نظر قرار گیرد روی بدن نصب کنید  (تصویر 2)

3-  کمربندهارا را تا جای که بین عضو و آسان فیکس فضای خالی وجود نداشته باشد جمع و در محل مورد نظر فیکس کنید سپس مصدوم را به پشت برگردانید  (تصویر 3)